Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov od 25.5.2018 podľa GDPR - európskeho nariadenia č. 2016/679

 1. Úvodná analýza
 • Prevzatie existujúcej dokumentácie podľa zákona č. 122/2013 Z.z., jej posúdenie v rozsahu bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica, smernica o kamerovom systéme,
 • preverenie rozsahu využívania stanovených záznamov Poučenie oprávnených osôb, Súhlas dotknutých osôb, Dohoda o mlčanlivosti, Poskytnutie informácií a jeho potvrdenie dotknutou osobu, Sprostredkovateľské zmluvy atď..
 • preverenie kontrolnej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov v organizácií
 • identifikovať všetky druhy zmlúv, kde sa nachádza odkaz na zákon č. 122/2013 Z.z.
 • identifikovať všetky interné smernice, kde sa nachádza odkaz na zákon č. 122/2013 Z.z.
 • Prevziať zoznam sprostredkovateľov – preveriť zabezpečenie sprostredkovateľských zmlúv
 • Identifikovať všetky druhy súhlasov na spracovanie osobných údajov
 
 1. Školenia a menovanie tímu GDPR
 • Vstupné školenie pre manažment (manažérsky pohľad na GDPR a jeho implementáciu),
 • Druhotné školenie pre kľúčových zamestnancov (požiadavky GDPR a ich implementácia v podmienkach organizácie)
 • Určenie zodpovednej osoby (DPO) a jej menovanie
 • Určenie bezpečnostného manažéra a jeho menovanie, úprava existujúcej organizačnej štruktúry
 • Menovanie vedúceho tímu GDPR a jeho členov (tím musí byť multidisciplinárny t.j. min. oblasť personalistiky, informačné technológie, právne, procesné riadenie)
 • Stanovenie metodiky zasadania tímu GDPR (zodpovednosti a právomoci, zápisnica)
 
 1. Analýza rizík a Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)
 • Vypracovanie smernice pre Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA),
 • Detailná analýza v spolupráci s tímu GDPR po jednotlivých oddeleniach organizácie so zámerom identifikácie osobných údajov, účelu spracovávania, identifikácia právneho základu, zadefinovanie spracovateľské operácie, poskytovanie osobných údajov, spôsob spracúvania osobných údajov, lehota uchovávania a prepojenie na existujúci informačný systém – Evidenčné listy informačných systémov
 • Vytvorenie internej politiky „Ochrany osobných údajov a súkromia“ (tzv. „Privacy Policy“)
 • Posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov v spoločnosti, stanovenie životného cyklu osobných údajov v organizácii
 • Vypracovanie DPIA (posúdenie závažnosti a pravdepodobnosti vzniku rizika, prijímanie preventívnych opatrení )
Posúdenie vplyvu NIS smernice č. 1148/2016 o kyberbezpečnosti.
 
 1. Tvorba a implementácia dokumentácie požiadaviek GDPR
 • Politika GDPR,
 • Etický kódex a Prehlásenie „GDPR ready“
 • Stanovenie cieľov GDPR
 • Zavedenie tzv. prevádzkového denníka na vedenie záznamov o spracovávaní osobných údajov (povinnosť prevádzkovateľa pri počte min. 250  zamestnancov)
 • Zavedenie povinnosti nahlasovania bezpečnostných incidentov Úradu na OOÚ podľa GDPR
 • Aktualizácia Evidenčných listov zo zákona č. 122/2013 na Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa GDPR (spracovanie nových)
 • Aktualizácia resp. vypracovanie Poskytnutia informácií dotknutým osobám a Potvrdenia o poskytnutí informácií
 • Aktualizácia resp. vypracovanie Súhlasov na spracovanie osobných údajov
 • Nová úprava súhlasu zo strany neplnoletých osôb
 • Aktualizácia resp. vypracovanie Dohody o mlčanlivosti
 • Aktualizácia resp. vypracovanie Poučenia oprávnených osôb
 • Vypracovanie smernice Bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie informačných technológií (šifrovanie, cloud, vzdialené prístupy, právo na výmaz osobných údajov, prenos údajov, retenčná doba, logovanie, profilovanie)
 • Aktualizácia, alebo vypracovanie smernice pre kamerové systémy
 • Vypracovanie smernice pre identifikáciu, predchádzaniu, monitorovaniu a správe bezpečnostných incidentov
 • Aktualizácia, alebo vypracovanie bezpečnostnej smernice pre oblasť riadenia ľudských zdrojov
 • Vypracovanie smerníc podľa potreby výstupov DPIA
 • Zapracovanie existujúcich dokumentov do procesného systému organizácie podľa ISO 9001:2015
 
 1. Sprostredkovateľské zmluvy
 • Vypracovanie smernice pre bezpečnostné opatrenia pre sprostredkovateľov a subdodávateľov,
 • Zabezpečenie prehlásenia „GDPR Ready“ od sprostredkovateľov,
 • Vypracovanie nových sprostredkovateľských zmlúv,
 • Aktualizácia zoznamu sprostredkovateľov.
 
 1. Web sídlo spoločnosti
 • Pripraviť na webovom sídle spoločnosti kolónku ochrana osobných údajov, na zverejnenie požadovaných dokumentov
 • Vytvorenie kontaktného e-mailu pre zodpovednú osobu (DPO) a jeho umiestenie na web
 
 1. Školenie a oboznámenie zamestnancov
 • Vypracovanie školiaceho materiálu na mieru organizácie podľa vypracovanej dokumentácie GDPR,
 • Vypracovanie záznamu zo školenia.
 
 1. Výkon auditu
 • Vypracovanie programu auditu na mieru organizácie podľa vypracovaných bezpečnostných opatrení,
 • Vypracovanie kontrolného listu – checkliste na výkon kontroly OOÚ
Vypracovanie výsledkov z auditu prostredníctvom protokolu z auditu.
 
 1. Odovzdanie bezpečnostných opatrení
Vypracovanie protokolu o prevzatí a odovzdaní prác.
 
 1. Dohľad
 • Údržba vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie v súlade so všetkými aktualizáciami zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR,
 • Vykonávanie povinností osoby "zodpovednej osoby" v zmysle zákona:
  • Opätovné posúdenie
  • Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov:
  • Výkon auditu a jeho zdokumentovanie so zameraním na zlepšovanie systému, identifikáciu nových hrozieb v oblasti informačnej bezpečnosti, prijatie nápravných opatrení na zistené nedostatky. Vypracovanie príslušnej dokumentácie.
 • Zaškolenie a preškolenie novoprijatých oprávnených osôb, poučenie ostatných osôb,
 • Spolupráca pri tvorbe a samotné vytvorenie a aktualizácia vykonávacích predpisov
 • Zastúpenie našou spoločnosťou pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov vo Vašej organizácií

 

Kontakt

ROVNANE consulting, s.r.o.
Horská 556/6
05935 Batizovce